Privacy Statement

Privacy Statement Advocatenkantoor Bouter

Advocatenkantoor Bouter respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Bouter verwerkt. 

Bezoekers van onze website zijn:

 • (medewerkers van) cliënten van Advocatenkantoor Bouter;
 • Potentiële cliënten van Advocatenkantoor Bouter;
 • Personen die betrokken zijn bij een juridische procedure waarbij Advocatenkantoor Bouter als advocaat optreedt;
 • (medewerkers van) Leveranciers;
 • Derden die met Advocatenkantoor Bouter communiceren;

Welke persoonsgegevens verwerkt Advocatenkantoor Bouter?

Advocatenkantoor Bouter verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Advocatenkantoor Bouter verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. 

Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn,

Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster,

Overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het behandelen van zaken via onder meer cliënten en wederpartijen.

Waarom verwerkt Advocatenkantoor Bouter uw persoonsgegevens?

Advocatenkantoor Bouter gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het leveren van juridische diensten door onze advocaat voor onze cliënten.
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen, verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).        
 • Het onderhouden van contact en communiceren met u.
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening;
 • Het eventueel uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.
 • De beveiliging van uw gegevens

De beveiliging van uw (persoons)gegevens 

Advocatenkantoor Bouter neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Advocatenkantoor Bouter toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding. Advocatenkantoor Bouter hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via bouter@advocatenkantoorbouter.nl of +31-20 777 4686 contact op te nemen met ons.

Inschakelen/ delen gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor Advocatenkantoor Bouter noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • Derden die van belang zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden danwel aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Bouter, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Advocatenkantoor Bouter is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Advocatenkantoor Bouter en dus op verzoek en conform instructie van Advocatenkantoor Bouter handelt, sluit Advocatenkantoor Bouter met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie

Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat Advocatenkantoor Bouter uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet Advocatenkantoor Bouter er op toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Verordening.

Grondslagen

Bij de verwerking van persoonsgegevens door Advocatenkantoor Bouter baseert Advocatenkantoor Bouter zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van juridische diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. 

Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Advocatenkantoor Bouter, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, risico-inventarisatie, voorkoming van belangenconflicten, ten behoeve van effectieve communicatie en kwaliteitsverbetering van Advocatenkantoor Bouter. 

Bewaartermijnen

Advocatenkantoor Bouter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang Advocatenkantoor Bouter dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen danwel ter uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering waaronder ook een rechtsvordering tegen Advocatenkantoor Bouter begrepen.

Uw rechten

U kunt Advocatenkantoor Bouter verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. 

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Advocatenkantoor Bouter zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Bouter aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Klachtenregeling

Bij Advocatenkantoor Bouter hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze cliënten met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan dan kunt u dit altijd aankaarten bij mr. Bouter. We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. Komt u er dan niet uit, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via bouter@advocatenkantoorbouter.nl of raadpleeg onze klachtenregeling in zowel de Algemene Voorwaarden als op de website www.advocatenkantoorbouter.nl/klachtenregeling. U kunt op voornoemd e-mailadres ook verzoeken tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming sturen.

U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Advocatenkantoor Bouter in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toekomstige wijzigingen statement

Advocatenkantoor Bouter behoudt zich het recht voor om deze “privacy statement” op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website: www.advocatenkantoorbouter.nl. 

Bij grootscheepse wijzigingen zal Advocatenkantoor Bouter dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze “privacy statement” heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Advocatenkantoor Bouter en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Dit privacy statement is op 14 september 2022 aangepast.