Klachtenregeling

UIT DE ALGEMENE VOORWAARDEN SPECIFIEK MBT DE INTERNE KLACHTENREGELING

INTERNE KLACHTREGELING

9.1. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening en/of de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst van opdracht en/of de hoogte van de declaratie, dient de opdrachtgever zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan Advocatenkantoor Bouter en wel binnen drie maanden na het moment waarop opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de ontevredenheid aanleiding heeft gegeven. Het staat de opdrachtgever ook vrij een klacht in te dienen bij de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten (www.advocatenorde-amsterdam.nl). De Amsterdamse Orde van Advocaten is te bereiken op 020-5896000.

9.2. Mr. J. Bouter zal een oordeel over het gerezen probleem schriftelijk en met redenen omkleed aan opdrachtgever voorleggen binnen een maand na ontvangst van de bezwaren. Zowel opdrachtgever als

Advocatenkantoor Bouter worden in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht. Bij afwijking van deze termijn doet Advocatenkantoor Bouter daarvan een met redenen omklede melding aan opdrachtgever, met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht zal worden gegeven.

9.3. Wanneer Advocatenkantoor Bouter er niet in slaagt eventuele klachten van opdrachtgever (zoals bedoeld in artikel 9.1) op de wijze als bedoeld in artikel 9.2 tot een oplossing te brengen dan kan opdrachtgever zijn klachten binnen drie maanden na de afhandeling als bedoeld in artikel 9.2 voorleggen aan mr. I.M.C.A. Reinders Folmer (gevestigd aan Jan Luijkenstraat 20 te 1071 CN Amsterdam, telefoon 020-6733733) die als klachtenfunctionaris zal optreden.

9.4. Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd voor de behandeling van deze klacht. Deze regeling is tevens van toepassing op de onder de verantwoordelijkheid van Advocatenkantoor Bouter werkzame personen.

GESCHILLENCOMMISSIE

9.5. Advocatenkantoor Bouter neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur zowel voor Consumenten als voor Bedrijven (Zakelijk). De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging. Wanneer Advocatenkantoor Bouter er niet in slaagt eventuele klachten van opdrachtgever (zoals bedoeld in artikel 9.1) op de wijze als bedoeld in artikel 9.2 tot een oplossing te brengen dan kan opdrachtgever zijn klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, welk reglement eveneens op het kantoor van Advocatenkantoor Bouter ter inzage ligt en op eerste verzoek wordt toegezonden. Opdrachtgever kan het reglement ook opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600 te (2509 LP) Den Haag. Deze weg staat ook open voor opdrachtgever wanneer Advocatenkantoor Bouter niet binnen vier weken na het indienen van de bezwaren als bedoeld in artikel 9.2 heeft gereageerd en/of indien de interne klachtenregeling niet tot een oplossing heeft geleid. De mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie vervalt ook indien opdrachtgever niet binnen 12 maanden nadat Advocatenkantoor Bouter conform artikel 9.2 een oordeel heeft gegeven, de klacht aan de Geschillencommissie Advocatuur heeft voorgelegd.

9.6. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Advocatenkantoor Bouter, inclusief alle declaratiegeschillen, worden – voor zover deze niet kunnen worden opgelost langs de in artikel 9.1–9.4 beschreven weg – bij wege van bindend advies beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van Advocatenkantoor Bouter om zich naar haar keuze tot de gewone rechter te wenden indien de opdrachtgever het declaratiegeschil niet binnen een maand na schriftelijk tot betaling te zijn gesommeerd, bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt.

9.7. De Geschillencommissie Advocatuur is niet bevoegd te oordelen over klachten waarbij een schadevordering van meer dan € 25.000,– wordt ingesteld, tenzij schriftelijk afstand wordt gedaan van het meerdere, dan wel klachten van louter tuchtrechtelijke aard.

9.8. Indien opdrachtgever en/of Advocatenkantoor Bouter zich niet kan verenigen met het bindend advies zoals bedoeld in artikel 9.6., dient vernietiging daarvan binnen 3 maanden na de uitspraakdatum te worden gevorderd bij de bevoegde rechtbank.

TUCHTRECHT

9.9. Het staat de opdrachtgever vrij om, ook indien de opdrachtgever van mening is dat zijn/haar klacht ook na het doorlopen van de procedure als bedoeld in artikel 9.1 tot en met 9.8 niet naar tevredenheid zijn opgelost, of indien de Geschillencommissie niet bevoegd is om over de desbetreffende klacht uitspraak te doen, een klacht in te dienen bij de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten (www.advocatenordeamsterdam.nl). De Amsterdamse Orde van Advocaten is te bereiken op 020-5896000.