Disclaimer (NL)

Het gebruik van de website van Advocatenkantoor Bouter is onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van onze website impliceert de kennis en aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden.

INFORMATIE

De op of via onze website beschikbare informatie is van algemene aard voor algemeen gebruik. Het is geen persoonlijk of professioneel advies en kan niet als zodanig worden beschouwd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op onze website aangeboden informatie. Hoewel we de inhoud van deze website zorgvuldig hebben opgesteld kunnen we niet uitsluiten dat bepaalde informatie achterhaald kan zijn of onvolledig of onjuist is. Mocht u een fout opmerken in de informatie die door ons op of via de website is verstrekt, laat dat ons dan alstublieft via e-mail weten: bouter@advocatenkantoorbouter.nl.

Onze website kan links en andere verwijzingen naar websites of media bevatten die worden aangeboden door derden. Advocatenkantoor Bouter houdt geen toezicht op dergelijke andere websites of media en heeft geen (technische) controle over deze websites noch de inhoud daarvan. Een link of verwijzing naar een andere website of andere media impliceert geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring van deze betreffende websites of de inhoud daarvan. Mocht u de wens hebben om links via uw website naar onze website te maken, neem dan op voorhand contact op met mr. J. Bouter.

AANSPRAKELIJK

Deze website is in goed vertrouwen samengesteld door Advocatenkantoor Bouter. Advocatenkantoor Bouter is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of voortvloeit uit enig direct of indirect gebruik van deze website, noch de onmogelijkheid om deze website te gebruiken noch voor de informatie die beschikbaar is op of via de website, noch voor schade veroorzaakt door de onmogelijkheid om de website of de informatie te gebruiken. Advocatenkantoor Bouter aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de werking, functionaliteit of inhoud van de door derden aangeboden websites of media. Advocatenkantoor Bouter is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische communicatie via de website, zoals vertraging, onderschepping of manipulatie van de elektronische communicatie door derden. Elk gebruik van onze website alsmede de informatie die op of via onze website beschikbaar wordt gesteld is dan ook geheel voor uw eigen risico. U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze gemaakt op basis van de beschikbare informatie op of via de website.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Onze website, met inbegrip van het ontwerp, de onderliggende software en iedere inhoud, afbeeldingen en foto’s die op de website geplaatst zijn, zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van Advocatenkantoor Bouter of haar licentiegevers. U kunt de inhoud van onze website bekijken en kopieën van de inhoud van onze website maken (bijvoorbeeld door afdrukken te maken of te downloaden) doch alleen voor uw eigen privé, niet-commerciële, gebruik. Het is u niet toegestaan om op enigerlei wijze (enig deel van) onze website te kopiëren, te downloaden, te publiceren of anderszins te gebruiken of te reproduceren of zodanig te openbaren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Bouter.


Disclaimer (EN)

The usage of the website of Advocatenkantoor Bouter is subject to the terms and conditions of use described hereunder. Use of our website implies the knowledge and the acceptance of those terms and conditions.

INFORMATION

The information that has been made available through our website is of a general nature and for general use. It cannot be considered to be a personal or professional advice. No rights can be derived from the information that is provided on our website. Although we draw up content with due care we cannot exclude that some information may become obsolete, is incomplete or incorrect. Should you notice an error in information provided by us on our website, please let us know by e-mail: bouter@advocatenkantoorbouter.nl.

Our website may contain links and other references to websites or media offered by third parties. Advocatenkantoor Bouter does not monitor such other websites or media and has no (technical) control over those websites nor its contents. A link or reference to another website or any other media does not imply any connection, partnership, relationship or approval of those websites or their content. Should you desire to create links from your website to our website, please contact mr. J. Bouter beforehand.

LIABILITY

This website has been compiled in good faith by Advocatenkantoor Bouter. Advocatenkantoor Bouter is not liable for any damage arising or resulting from any direct or indirect use of the website nor the inability to use this website nor the information made available on or via the website nor for any damage caused by any inability to use the website, its content or information. Advocatenkantoor Bouter accepts no responsibility whatsoever for the functioning, functionality or content of third party websites or media. Advocatenkantoor Bouter is not liable for any damage caused by failures in electronic communications via the website, such as delays, interceptions or manipulation by third parties of those communications. Any use of our website and information made available on or via our website is therefore at your own risk. Consequently, Advocatenkantoor Bouter is not liable for any of your choices made based on the information available on or via the website.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Our website, including its design, the underlying software and any content, graphics and photographs placed on the website, is protected by copyrights and other intellectual property rights of Advocatenkantoor Bouter or its licensors. You may view and make a copy of the content of our website (e.g. by printing or downloading it) for your own private, non-commercial use only. You are not allowed to copy, download, publish or otherwise use or reproduce (any part of) our website in any way nor are you allowed to communicate the same in any way to the public, without prior written approval of Advocatenkantoor Bouter.