Algemene voorwaarden

1. Advocatenkantoor Bouter is een eenmanszaak van mr. J. Bouter welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65695011. Alle diensten en werkzaamheden van Advocatenkantoor Bouter worden verricht als overeenkomst van opdracht. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Bouter onder de uitdrukkelijke toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever, hetzij van derden (onder welke benaming dan ook) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden gemaakt. Deze algemene voorwaarden zijn tevens (uitsluitend) van toepassing op vervolgopdrachten en gewijzigde of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Advocatenkantoor Bouter, maar ook ten behoeve alle andere personen die voor Advocatenkantoor Bouter werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door Advocatenkantoor Bouter zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Advocatenkantoor Bouter aansprakelijk zou kunnen zijn. De opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Bouter, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Derden kunnen derhalve geen rechten ontlenen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan. Advocatenkantoor Bouter oefent de werkzaamheden uit overeenkomstig de Gedragsregels, vastgesteld of vast te stellen door de Nederlandse Orde van Advocaten, op welke regels Advocatenkantoor Bouter zich (mede) zal kunnen beroepen.

2. In beginsel worden geen ramingen of schattingen gegeven ter aanduiding van de mogelijkerwijs in een bepaalde zaak te besteden tijd dan wel van de eventuele hoogte van het met de behandeling van een bepaalde zaak gemoeide honorarium of kosten van derden, anders dan uitsluitend om daarmee opdrachtgever een vrijblijvende indicatie te geven benodigd om een afweging te maken van de met een voorkomend geval gemoeide belangen. Aan deze indicatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.1. Tenzij anders overeengekomen (en onverminderd het bepaalde in artikel 3.3) wordt een honorarium gedeclareerd op basis van de aan een zaak c.q. aan een dossier bestede tijd vermenigvuldigd met een overeengekomen uurtarief.

3.2. Het geldende uurtarief kan worden aangepast aan bijzondere omstandigheden van de zaak, waaronder het financieel belang, de toe te passen specialistische kennis en de vereiste spoed.

3.3. De declaratie van Advocatenkantoor Bouter is opgebouwd uit het honorarium, vermeerderd met 5% kantoorkosten, de belaste verschotten (waaronder deurwaarderskosten) en de onbelaste verschotten (waaronder griffierecht). Over honorarium, kantoorkosten en belaste verschotten wordt tevens omzetbelasting geheven.

4. Gelden van derden bestemd voor de opdrachtgever worden gestort op de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden InHouse Lawyer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51486407. Over de duur van het onder die stichting berusten van aan de opdrachtgever toekomende gelden wordt geen rente vergoed.

5.1. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending daarvan. De opdrachtgever is – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – in verzuim indien betaling niet binnen de gegeven betalingstermijn is geschied. Betaling der declaratie veronderstelt acceptatie van de daarmee corresponderende werkzaamheden.

5.2. Het staat Advocatenkantoor Bouter vrij op elk moment van de behandeling van een zaak een voorschot aan de opdrachtgever in rekening te brengen dan wel zekerheid te vragen voor de betaling van nog te voorziene declaraties, hetzij wegens honorarium hetzij wegens kosten. Griffierechten worden door Advocatenkantoor Bouter ten behoeve van de opdrachtgever aan de gerechten vooruitbetaald zodat deze terstond opeisbaar zijn.

5.3. Behoudens tegenbewijs strekt de urenspecificatie tot bewijs van de aan de zaak bestede tijd. Klachten over de declaratie dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie schriftelijk aan Advocatenkantoor Bouter kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever de juistheid van de declaratie geacht wordt te hebben erkend. De klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever van overige declaraties niet op.

5.4. Advocatenkantoor Bouter is gerechtigd vanaf de datum waarop de opdrachtgever in verzuim is wettelijke rente in rekening te brengen. Bovendien is Advocatenkantoor Bouter gerechtigd de buitengerechtelijke kosten en de bestede tijd, zover gepaard gaande met het geheel of gedeeltelijk niet of niet tijdig betalen, in rekening te brengen aan de opdrachtgever. Dit laat betaling van de oorspronkelijke declaratie onverlet.

5.5. In geval van wanbetaling van een of meer declaraties (voorschotdeclaraties daaronder begrepen) is Advocatenkantoor Bouter gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat daadwerkelijke en volledige betaling van de betreffende declaratie(s) heeft plaatsgevonden.

6. Voor zover bij de uitvoering van de opdrachten niet tot Advocatenkantoor Bouter behorende derden worden ingeschakeld zal (behoudens bij externe rolwaarnemingskosten, kosten voor vertaalwerk, koeriers- en/of deurwaarderskosten) waar mogelijk en in redelijkheid op voorhand met de opdrachtgever overleg worden gevoerd. 

7.1. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van derden is uitgesloten. Advocatenkantoor Bouter is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden. Niet alleen Advocatenkantoor Bouter, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever een beroep doen.

7.2. Advocatenkantoor Bouter behoudt zich het recht voor de communicatie met opdrachtgevers en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen zoals e-mail, telefoon, sms, WhatsApp,  Dropbox en/of WeTransfer; voor inbreuk daarop door derden kan Advocatenkantoor Bouter niet instaan.

7.3. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de door Advocatenkantoor Bouter afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven, in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het onder die verzekering geldende eigen risico. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van mr. J. Bouter geldt deze beperking niet. Een kopie van de betreffende verzekeringspolis is op het kantoor van Advocatenkantoor Bouter in te zien en wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000,–, of, indien het in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium met een maximum van € 40.000,–. Deze aansprakelijkheidslimitering is mede ingegeven door de door Advocatenkantoor Bouter gehanteerde tarieven; indien afwijkende – hogere – maxima door de opdrachtgever gewenst worden, dient daartoe tevoren separaat nader schriftelijk overeenstemming te worden bereikt.

7.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Advocatenkantoor Bouter indien niet binnen twaalf maanden, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter of de in artikel 9 genoemde Geschillencommissie aanhangig is gemaakt.

8. Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen mochten gelden, wordt het dossier gedurende zeven jaar bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de slotdeclaratie), waarna het Advocatenkantoor Bouter vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen. Het staat Advocatenkantoor Bouter ook vrij het dossier zover mogelijk geheel of gedeeltelijk digitaal te archiveren.

INTERNE KLACHTREGELING

9.1. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening en/of de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst van opdracht en/of de hoogte van de declaratie, dient de opdrachtgever zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan Advocatenkantoor Bouter en wel binnen drie maanden na het moment waarop opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de ontevredenheid aanleiding heeft gegeven. Het staat de opdrachtgever ook vrij een klacht in te dienen bij de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten (www.advocatenorde-amsterdam.nl). De Amsterdamse Orde van Advocaten is te bereiken op 020-5896000.

9.2. Mr. J. Bouter zal een oordeel over het gerezen probleem schriftelijk en met redenen omkleed aan opdrachtgever voorleggen binnen een maand na ontvangst van de bezwaren. Zowel opdrachtgever als

Advocatenkantoor Bouter worden in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht. Bij afwijking van deze termijn doet Advocatenkantoor Bouter daarvan een met redenen omklede melding aan opdrachtgever, met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht zal worden gegeven.

9.3. Wanneer Advocatenkantoor Bouter er niet in slaagt eventuele klachten van opdrachtgever (zoals bedoeld in artikel 9.1) op de wijze als bedoeld in artikel 9.2 tot een oplossing te brengen dan kan opdrachtgever zijn klachten binnen drie maanden na de afhandeling als bedoeld in artikel 9.2 voorleggen aan mr. I.M.C.A. Reinders Folmer (gevestigd aan Jan Luijkenstraat 20 te 1071 CN Amsterdam, telefoon 020-6733733) die als klachtenfunctionaris zal optreden.

9.4. Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd voor de behandeling van deze klacht. Deze regeling is tevens van toepassing op de onder de verantwoordelijkheid van Advocatenkantoor Bouter werkzame personen.

GESCHILLENCOMMISSIE

9.5. Advocatenkantoor Bouter neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur zowel voor Consumenten als voor Bedrijven (Zakelijk). De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging. Wanneer Advocatenkantoor Bouter er niet in slaagt eventuele klachten van opdrachtgever (zoals bedoeld in artikel 9.1) op de wijze als bedoeld in artikel 9.2 tot een oplossing te brengen dan kan opdrachtgever zijn klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, welk reglement eveneens op het kantoor van Advocatenkantoor Bouter ter inzage ligt en op eerste verzoek wordt toegezonden. Opdrachtgever kan het reglement ook opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600 te (2509 LP) Den Haag. Deze weg staat ook open voor opdrachtgever wanneer Advocatenkantoor Bouter niet binnen vier weken na het indienen van de bezwaren als bedoeld in artikel 9.2 heeft gereageerd en/of indien de interne klachtenregeling niet tot een oplossing heeft geleid. De mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie vervalt ook indien opdrachtgever niet binnen 12 maanden nadat Advocatenkantoor Bouter conform artikel 9.2 een oordeel heeft gegeven, de klacht aan de Geschillencommissie Advocatuur heeft voorgelegd.

9.6. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Advocatenkantoor Bouter, inclusief alle declaratiegeschillen, worden – voor zover deze niet kunnen worden opgelost langs de in artikel 9.1–9.4 beschreven weg – bij wege van bindend advies beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van Advocatenkantoor Bouter om zich naar haar keuze tot de gewone rechter te wenden indien de opdrachtgever het declaratiegeschil niet binnen een maand na schriftelijk tot betaling te zijn gesommeerd, bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt.

9.7. De Geschillencommissie Advocatuur is niet bevoegd te oordelen over klachten waarbij een schadevordering van meer dan € 25.000,– wordt ingesteld, tenzij schriftelijk afstand wordt gedaan van het meerdere, dan wel klachten van louter tuchtrechtelijke aard.

9.8. Indien opdrachtgever en/of Advocatenkantoor Bouter zich niet kan verenigen met het bindend advies zoals bedoeld in artikel 9.6., dient vernietiging daarvan binnen 3 maanden na de uitspraakdatum te worden gevorderd bij de bevoegde rechtbank.

TUCHTRECHT

9.9. Het staat de opdrachtgever vrij om, ook indien de opdrachtgever van mening is dat zijn/haar klacht ook na het doorlopen van de procedure als bedoeld in artikel 9.1 tot en met 9.8 niet naar tevredenheid zijn opgelost, of indien de Geschillencommissie niet bevoegd is om over de desbetreffende klacht uitspraak te doen, een klacht in te dienen bij de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten (www.advocatenordeamsterdam.nl). De Amsterdamse Orde van Advocaten is te bereiken op 020-5896000.

10. De persoonsgegevens van opdrachtgever worden opgenomen in gegevensbestanden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). De verwerking van deze gegevens is vrijgesteld van aanmelding bij de Autoriteit Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage. Op eerste verzoek worden de door Advocatenkantoor Bouter geregistreerde gegevens aan betreffende opdrachtgever verstrekt, gecorrigeerd of verwijderd.

11. Indien enige bepaling(en), deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn of vernietigd wordt of worden, blijft de overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende nietige en/of ongeldige gedeelte (voor wat betreft de specifieke situatie) zal in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

12. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Er is een Engelse vertaling verkrijgbaar. De tekst van de Nederlandse versie is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.

13. Op alle aan Advocatenkantoor Bouter verleende opdrachten en overige werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen, met inachtneming van artikel 9.1-9.9, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij een wettelijke bepaling zich hiertegen verzet.

14. Advocatenkantoor Bouter heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijziging wordt uiterlijk één maand voor inwerkingtreding op de website van Advocatenkantoor Bouter bekend gemaakt. Deze worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden en kunnen tevens geraadpleegd worden op de website www.advocatenkantoorbouter.nl.